НОВИНИ


АРХИВ НА НОВИНИТЕ

Електронен бюлетин :

 

Видове наркотици:
Анкета:
Кой според вас е най-употребяваният наркотик в Кърджали?
марихуана
хероин
амфетамини
кокаин
екстази
За Общински Съвет по Наркотични Вещества - гр. Кърджали

Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, се създават Общински съвети по наркотичните вещества (ОбСНВ). Функциите и задачите са определени с Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.

 

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Общински съвет
по наркотични вещества - Кърджали

                                                           Раздел І

Общи положения

 

Чл. 1. /1/ С правилника се уреждат организацията и дейността на Общинския съвет по наркотични вещества – Кърджали, наричан по-нататък “съветът”.
/2/ Съветът е орган за провеждане на общинската политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика.
/3/ Съветът предлага за утвърждаване пред Общинския съвет проекто бюджет.
/4/ По въпроси, неуредени с този Правилник, съветът приема отделни решения.

                                                           Раздел ІІ
                                              Организация на съвета

            Чл.2 /1/ Съветът е колективен орган, който се състои от председател, зам.-председател, секретар и членове.
/2/ Председател на съвета е секретарят на Община Кърджали, зам.-председателят се избира от състава на съвета, а секретар е старши експерт “Здравеопазване” в общинска администрация – Кърджали.
/3/ Членове на съвета са представители на всички заинтересовани органи и институции на местно ниво, утвърдени с Решение на Общински съвет Кърджали.
/4/ Съветът може да формира работни групи.
Чл. 3 По решение на съвета могат да бъдат привличани за участие в заседанията му и други лица.
Чл. 4 /1/ Председателят на съвета:

  1. представлява съвета;
  2. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;
  3. внася за разглеждане от Общинския съвет предложения и въпроси във връзка с  дейността на съвета;
  4. подписва протоколите от заседанията на съвета.

 /2/ В отсъствие на председателя неговите функции се изпълнява от зам.-председателя.
Чл. 5 Секретарят на съвета:

  1. организира подготовката на заседанията на съвета;
  2. координира изпълнението на взетите на заседания решения;
  3. координира и съдейства дейността на работните групи.

            Чл. 6 /1/ Съветът е постоянно действащ орган, който провежда най-малко 4 редовни заседания в годината.
/2/ Заседанията на съвета се свикват от неговия председател въз основа на решение, взето на предишно заседание или по негова инициатива.
/3/ Съветът може да проведе извънредно заседание по предварително обявен дневен ред по инициатива на председателя или на всеки един от членовете му.
Чл. 7 Заседанията на съвета са открити. По изключение съветът може да реши отделно заседание да бъде закрито.
Чл. 8 /1/ За всяко заседание се съставя дневен ред, който се изготвя от секретаря и се изпраща на членовете на съвета най-малко 5 работни дни преди заседанието заедно с материалите от дневния ред.
/2/ Всеки член на съвета може да прави предложение: за включване на допълнителни въпроси в дневния ред, които се гласуват.
Чл. 9 Заседанията на съвета се считат за редовни, ако в тях участват най-малко 50 % + 1 от членовете му. При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с наличния брой присъстващи.
Чл. 10 /1/ Решенията на съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове на съвета.
/2/ По предложение на всеки от членовете му съветът може да реши по конкретен въпрос да се проведе тайно гласуване.
Чл. 11 /1/ На заседанията на съвета се водят протоколи. Протоколите се подписват от водещия протокола и председателя на съвета.
/2/ Към протоколите с приетите решения се прилагат и документите, обсъдени на заседанията на съвета.
/3/ Протоколите, решенията и другите документи се съхраняват от секретаря.
/4/ В срок до 7 дни след провеждане на всяко заседание членовете на съвета могат да се запознаят с протоколите, решенията и другите приети актове при секретаря на съвета.

                                                           Раздел ІІІ
                                                      Работни групи

Чл. 12 Работните групи към съвета:

  1. разработват и приемат общински програми за борба срещу злоупотребата с      наркотични вещества и наркотрафика в съответствие с националните програми   по чл. 11, т. 2 от ЗКНВП; 
  2. предлагат на съвета проект на общинската политика в тази област;
  3. отчитат дейността си пред съвета.

                                               Заключителни разпоредби

§ 1. 1. Правилникът се приема на основание ЗКНВП, Правилника на националния съвет по наркотични вещества и Решение на Общински съвет – Кърджали
2. Съветът се свиква на първо заседание един месец от влизането в сила на правилника.
3. Изпълнението на правилника се възлага на председателя на Общинския съвет по наркотични вещества – Кърджали.

 

© Общински Съвет по Наркотични Вещества - гр. Кърджали, 2007